คณิตศาสตร์ ม.ต้น

คณิตศาสตร์ ม.ต้น

แหล่งความรู้เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.ต้น สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ โดยน้องๆ สามารถหาหัวข้อที่ตนเองศึกษาได้เลย

โดยแยกหมวดหมู่เป็น

  • คณิตศาสตร์ ตามระดับชั้น
  • คณิตศาสตร์ ตามหัวข้อ

เนื้อหา ระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 1

เนื้อหา ระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 2

เนื้อหา ระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 3

เนื้อหาตามหัวข้อ

1.จำนวนและพีชคณิต

สรุปสุตรเลขยกกำลัง
กรณฑ์ที่ n
จำนวนจริง
อัตราส่วนและร้อยละ
คู่อันดับและกราฟ
พาราโบลา
การวัด
พหุนาม
สมการเส้นตรง
การแก้สมการ
การแยกตัวประกอบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2. การวัดและเรขาคณิต

จุด เส้น และเส้นขนาน
พื้นที่
ปริมาตร
ความเท่ากันทุกประการ
ตรีโกณมิติ
ทฤษฎีพีทาโกรัส
เส้นขนาน
สมบัติต่างๆของวงกลม
ส่วนประกอบของวงกลม

3. สถิติและความน่าจะเป็น

สถิติ ม.ต้น