พื้นฐาน การสร้างทางเรขาคณิต

พื้นฐาน การสร้างทางเรขาคณิต

การสร้างทางเรขาคณิต

เนื้อหาในบท การสร้างทางเรขาคณิต ที่ได้รวบรวมเนื้อหาไว้นั้น เป็นเพียงสูตรที่ใช้แก้ปัญหาในโจทย์ แต่การท่องจำสูตรเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอ น้อง ๆจำเป็นต้องทำความเข้าใจและฝึกฝนในการทำโจทย์ทั้งเรื่อง จุด เส้นตรง และมุมต่างๆ ทั้งมุมแหลม มุมป้าน มุมฉาก และอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำโจทย์ด้วย จึงจะทำให้มีความเข้าใจเรื่อง การสร้างเรขาคณิต มากยิ่งขึ้น

จุด

จุด P เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ P แล้วมีจุดอยู่เหนือตัวอักษร

เส้นตรง

เส้นตรง OP เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ OP แล้วมีเส้นตรงขีดอยู่เหนือตัวอักษร

ส่วนของเส้นตรง

ส่วนของเส้นตรง OP เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ OP แล้วมีส่วนของเส้นตรงขีดอยู่เหนือตัวอักษร

รังสี

รังสี OP เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ OP แล้วมีรังสีขีดอยู่เหนือตัวอักษร

มุม

ถ้าเกิดมุม ABC มีมุมอยู่ที่จุด B สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ABC แล้วมีหมวกอยู่เหนือตัวอักษร B หรือ CBA ที่มีหมวกอยู่เหนือตัวอักษร B​ ก็ได้

ที่จุด B เรียกว่า จุดยอด

มุมแหลม

มุมแหลม คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 0 องศา แต่น้อยกว่า 90 องศา

มุมป้าน

มุมป้าน  คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180 องศา

มุมฉาก

มุมฉาก คือ มุมที่มีขนาด 90 องศา

มุมกลับ

มุมกลับ คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 180 องศา แต่น้อยกว่า 360 องศา

เนื้อหาอื่นๆ