คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

จุด เส้น และเส้นขนาน

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

สรุปสุตรเลขยกกำลัง

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

เศษส่วน
ทศนิยม

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

พื้นที่
ปริมาตร

เนื้อหาอื่นๆ