คิดค่าไฟ

คิดค่าไฟ

การคิดค่าไฟ

เนื้อหาในบทนี้เป็นเนื้อหาที่นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในบทต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน โดยการ คิดค่าไฟ ที่จะเรียนต่อไปนี้เป็นเพียงการคำนวณแบบพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงค่าไฟที่แท้จริงในครัวเรือน แต่สามารถใช้ประมาณราคาได้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะในความจริงจะมีตัวแปรอืนๆที่เกี่ยวข้องในการ คิดค่าไฟ อีกมาก

ค่าไฟฟ้าสามารถคำนวณได้โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

Unit = Watt ( ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ) x ชั่วโมงใช้งาน / 1000  ( หน่วยเป็น Unit)

หากมีการคำนวณอุปกรณ์หลายชิ้นให้คิดของแต่ละชิ้นแล้วนำมาบวกกัน

ตัวอย่างที่ 1 เตารีดไฟฟ้าขนาด 1000 วัตต์ที่ใช้งานทุกวัน วันละกี่นาทีจึงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในเดือนกันยายน 50 ยูนิต

จากสูตร

Unit = Watt ( ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ) x ชั่วโมงใช้งาน / 1000  ( หน่วยเป็น Unit)

โดยที่

Unit = จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ โจทย์กำหนด 50 unit

t = เวลาที่ใช้ไฟ หน่วยเป็นชั่วโมง

P = กำลังไฟฟ้าของเตารีด

ในเดือนกันยายน มีจำนวน 30 วัน

50 Unit = (1000 W )( t ) ( 30 วัน )/ 1000

จะได้ t = 1.67 ชั่วโมง หรือ เท่ากับ 100 นาที

ตัวอย่างที่ 2 เตารีดที่กินกระแส 3 แอมแปร์ เมื่อใช้กับไฟฟ้าตามบ้าน จะใช้ได้นานกี่นาทีจึงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 1 ยูนิต

จากสูตร

Unit = Watt ( ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ) x ชั่วโมงใช้งาน / 1000  ( หน่วยเป็น Unit)

โดยที่

Unit = จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ โจทย์กำหนด 1 unit

t = เวลาที่ใช้ไฟ หน่วยเป็นชั่วโมง

P = กำลังไฟฟ้าของเตารีด

หากำลังไฟฟ้าจากเตารีด จากสูตร

P = IV

ไฟฟ้าตามบ้านมีแรงดัน V = 230 V , I = 3 A

จะได้ว่า P = ( 230 )( 3 ) = 690 W

ในเดือนกันยายน มีจำนวน 30 วัน

1 Unit = (690 W )( t ) / 1000

จะได้ t = 1.45 ชั่วโมง หรือ เท่ากับ 87 นาที

ตัวอย่างที่ 3 บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน ดังนี้

  1. หม้อหุงข้าว 220 V, 600 W เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  2. เตารีด 220 V, 750 W เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
  3. พัดลม 220 V, 70 W เป็นเวลา 5 ชั่วโมง

ถ้าไฟฟ้าที่ใช้มีความต่างศักย์ 220 โวลต์และเสียค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท

ในช่วงเวลา 1 เดือน (30 วัน) จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ากี่บาท

คิด Unit ไฟฟ้า ของหม้อหุงข้าว 220 V , 600 W เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

จากสูตร

Unit = Watt ( ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ) x ชั่วโมงใช้งาน / 1000  ( หน่วยเป็น Unit)

โดยที่

Unit = จำนวนไฟฟ้าที่ใช้

t = เวลาที่ใช้ไฟ หน่วยเป็นชั่วโมง

P = กำลังไฟฟ้าของหม้อหุงข้าว

Unit = (600 W )( 1 ) / 1000 = 0.6 Unit

คิด Unit ไฟฟ้า ของเตารีด 220 V , 750 W เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

จากสูตร

Unit = Watt ( ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ) x ชั่วโมงใช้งาน / 1000  ( หน่วยเป็น Unit)

โดยที่

Unit = จำนวนไฟฟ้าที่ใช้

t = เวลาที่ใช้ไฟ หน่วยเป็นชั่วโมง

P = กำลังไฟฟ้าของเตารีด

Unit = (750 W )( 2 ) / 1000 = 1.5 Unit

คิด Unit ไฟฟ้า ของพัดลม 220 V , 70 W เป็นเวลา 5 ชั่วโมง

จากสูตร

Unit = Watt ( ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ) x ชั่วโมงใช้งาน / 1000  ( หน่วยเป็น Unit)

โดยที่

Unit = จำนวนไฟฟ้าที่ใช้

t = เวลาที่ใช้ไฟ หน่วยเป็นชั่วโมง

P = กำลังไฟฟ้าของพัดลม

Unit = (70 W )( 1 ) / 1000 = 0.35 Unit

จะได้ unit รวม = 0.6 + 1.5 + 0.35 = 2.45 Unit

ในระยะเวลา 1 เดือน ( 30 วัน ) และกำหนดให้มีค่าไฟฟ้าหน่วย ( Unit ) ละ 2 บาท

ดังนี้ ค่าไฟฟ้า = 2.45 unit x 30 วัน x 2 บาท = 147 บาท