การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง เป็นพื้นฐานของบทกลศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการเคลื่อนแบบต่างๆ ที่จะได้ศึกษาในระดับต่อไป เนื่องจากการเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆได้พิสูจน์และประยุกต์ใช้มาจากการเคลื่อนที่แนวตรงเป็นพื้นฐานก่อนเสมอ ทำให้เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง เป็นหัวข้อที่สำคัญมาก และพื้นฐานที่สำคัญในวิชาฟิสิกส์ต่อไป

ทบทวนความจำ

ปริมาณทางฟิสิกส์ มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ

  • ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่มีแต่ขนาด
  • ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

ในหัวข้อการเคลื่อนที่แนวตรงการรู้ชนิดของตัวแปรว่า เป็นปริมาณเวกเตอร์ หรือ สเกลาร์นัั้นสำคัญมากต่อการทำโจทย์

ตัวแปรที่ควรทราบ

สเกลาร์

เวกเตอร์

ระยะทาง (s) คือ ความยาวตามเส้นทางจริงของวัตถุ มีขนาดเพียงอย่างเดียว มีหน่วยเป็น เมตร (m)

การกระจัด (s) คือ ความยาวเส้นตรงที่ที่เชื่อมระหว่างจุดเริ่มเต้นและจุดสิ้นสุด ต้องคำนึงถึงขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็นเมตร (m)

อัตราเร็ว (v) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา ไม่จำเป็นต้องบอกทิศทางการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น (m/s)

ความเร็ว (v) คือ การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จำเป็นต้องบอกทิศทางการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น (m/s)

อัตราเร่ง (a) คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น (m/s2)

ความเร่ง (a) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น (m/s2)


ตำแหน่ง
  คือบริเวณที่ตั้งของวัตถุในระบบพิกัดฉาก

สมการการเคลื่อนที่เมื่อความเร็วคงที่

v = s/t

สมการการเคลื่อนที่ในแนวราบของวัตถุ

v = u + at

s = ut + (1/2)at2

v2 = u2+ 2as

s = ( u + v )t/2

สมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของวัตถุ

v = u + gt

s = ut + (1/2)gt2

v2 = u2+ 2gs

s = ( u + v )t/2

โดย

s = ระยะกระจัด (m) 

u = ความเร็วต้น (m/s) 

v = ความเร็วปลาย (m/s)

a = ความเร่ง (m/s2

t = เวลา (s)

 

หมายเหตุ : เครื่องหมายของปริมาณเวกเตอร์ทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับทิศอ้างอิงโดยปกติแล้ว มักจะชั้นทิศทาง ของ a และ g เป็นทิศอ้างอิง

การวิเคราะห์กราฟการเคลื่อนที่

การแปลความหมายจากกราฟ ให้พิจารณา 2 กรณี

1. ความชัน (slope)

2. พื้นที่ใต้กราฟ

 

โดยกราฟแต่ละชนิดสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

 

  • กราฟ s – t

ความชั้น = v

  • กราฟ v – t

ความชัน = a

พื้นที่ใต้กราฟ = s

  • กราฟ a – t

พื้นที่ไต้กราฟ = v

กราฟการเคลื่อนที่

การหาความหมายของกราฟและความสัมพันธ์ของกราฟ

โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่แนวตรง

โปรแกรมในการช่วยคำนวณและจำลองผลลัพธ์ของการเคลื่อนที่แนวตรง

โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

โปรแกรมในการช่วยคำนวณและจำลองผลลัพธ์ของการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

เนื้อหาอื่นๆ