คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 3

บทที่ 1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 • 1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 • 2. รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวน จริงในรูปกรณฑ์
 • 3. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • 4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • 5. ฟังก์ชันลอการิทึม
 • 6. การหาค่าลอกาลิทึม
 • 7. การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม
 • 8. สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอกาลิทึม
 • 9. การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอกาลิทึม

บทที่ 2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 • 1. ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
 • 2. ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
 • 3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
 • 4. ฟังก์ชันตรีโกณของมุม
 • 5. การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 6. กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 7. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
 • 8. ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 9. เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
 • 10. กฎของโคไซน์และไซน์
 • 11. การหาระยะทางและความสูง

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ