คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

สรุปสุตรเลขยกกำลัง
พหุนาม
อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต
ความเท่ากันทุกประการ