คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีพีทาโกรัส

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

จำนวนจริง

บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก

ปริมาตร
พื้นที่ผิวปริซึม
ปริมาตรปริซึม
พื้นที่ผิวทรงกระบอก
ปริมาตรทรงกระบอก

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง

สรุปสุตรเลขยกกำลัง

บทที่ 6 พหุนาม

พหุนาม

เนื้อหาอื่นๆ