คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย เล่ม 1

บทที่ 1. เซต

 • 1. เซต
 • 2. เอกภพสัมพัทธ์
 • 3. สับเซตและเพาเวอร์เซต
 • 4. ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

บทที่ 2. การให้เหตุผล

 • 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย
 • 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

บทที่ 3. จำนวนจริง

 • 1. จำนวนจริง
 • 2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
  • การเท่ากันในระบบจำนวน
  • การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
 • 3. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  • การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • 4. การไม่เท่ากัน
 • 5. ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริง

บทที่ 4. เลขยกกำลัง

 • 1. รากที่ n ของจำนวนจริง
 • 2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ