สื่อการสอน การเคลื่อนที่แนวดิ่ง

สื่อการสอน การเคลื่อนที่แนวดิ่ง

สำหรับโปรแกรมจำลอง การเคลื่อนที่แนวดิ่ง เป็นโปรแกรมให้น้องๆได้ลองทำโจทย์การเคลื่อนที่ได้ ส่วนวิธีทำน้องๆสามารถดูได้จาก วิธีการใช้งานด้านล่างได้เลยครับ

Document

เครื่องคิดเลขการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ความเร็วต้น (u):

ความเร็วปลาย (v) :

ความเร่ง (g) :

ระยะทาง (s) :

เวลา (t) :ความเร็วต้น (u) ที่ได้ :

ความเร็วปลาย (v) ที่ได้

ความเร่ง (a) ที่ได้

ระยะทาง (s) ที่ได้

เวลา (t) ที่ได้

เวลาที่จุดสูงสุด (tmax) ที่ได้

ความสูงสูงสุด (Smax) ที่ได้


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

วิธีการใช้งาน

โปรแกรมจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เราทราบ

ส่วนนี้จะเป็นการกรอกตัวแปรที่เราทราบ เพื่อที่จะได้คำนวณหาคำตอบในตัวแปรต่างๆ 

ข้อควรระวัง 

  1. ต้องใส่ตัวแปรมากกว่า 3 ตัว ในการคำนวณการเคลื่อนที่แนวตรงจาก 4 สมการหลัก จำเป็นต้องใช้ตัวแปรอย่างน้อย 3 ตัวแปร
  2. ถ้าใส่ตัวแปร 4 หรือ 5 ตัว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวแปรให้ถูกต้องการจะใส่ ถ้าโปรแกรมคำนวณแล้วว่าตัวแปร 4 หรือ 5 ตัวนั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จำทำไม่สามารถคำนวณออกมาได้
  3. ตัวแปรที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ ต้องใส่ ” – ” เครื่องหมายลบ ในกรณีที่ทิศทางตรงข้ามกับทิศอ้างอิง (โปรแกรมนี้ใช้ g เป็นทิศอ้างอิง

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์จาการคำนวณ

ในส่วนนี้จะได้แสดงค่าที่ได้จากการคำนวณ และค่าที่กรอกไว้ในส่วนที่ 1 ครบทุกตัวแปร โดยคำนวณจากสูตรการเคลื่อนที่แนวตรงทั้ง 4 สมการ

ส่วนที่ 3 ภาพจำลอง

เป็นส่วนการจำลองผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากส่วนที่ 2 มาสร้างแบบจำลองคร่าวๆให้พอเห็นภาพ

เมื่อต้องการที่จะสร้างภาพใหม่ ต้องกด Clear เพื่อลบภาพเก่าออกไปก่อนแต่ในกรณีที่ไม่ต้องการลบ เพื่อเปรียบเทียบความแต่งต่างของ 2กรณีก็สามารถทำได้

เนื้อหาการเคลื่อนที่แนวดิ่ง