Modal Verb คือ

Modal Verb คือ

Modal Verb คือ กริยาช่วยซึ่งเอามาใช้กับกริยาหลัก โดยมีความหมายแบ่งตามประเภทต่าง ๆ

ต้องจำ! Verb อื่น ๆทุกตัวที่ตามหลัง Modal verb ห้ามเปลี่ยนรูป 

หลักการใช้

 1. Modal Verb ไม่มีการเปลี่ยนรูป
 2. Modal Verb ส่วนมากมักจะไม่มีรูปอดีตหรืออนาคต

Modal Verb มีอะไรบ้าง 

can / could = สามารถ

** could เพื่อเป็นรูปอดีตของ can

 – ใช้แสดงความสามารถ หรือความเป็นไปได้

 – ใช้ could แทน can เมื่อแสดงถึงอดีต

 – ใช้ could เพื่อเป็นการขอร้อง หรือขออนุญาต (สุภาพมากกว่า can)

 – ใช้ be able to แทน can / could ได้ในกรณีที่พูดถึงความสามารถ

Examples

 • My dad can play piano.
 • Could you please help me?
 • I could not speak until I was one. 
 • He is not able to answer this question.

will / would = จะ 

** would เป็นรูปอดีตของ will

 1.ใช้เพื่อบอกว่า “จะ” ในประโยคที่แสดงถึงความเชื่อ, การจะทำอะไร, สัญญา, ข้อเสนอ หรือคำร้องขอ

 2.ใช้ would เพื่อเป็นการขอร้อง (สุภาพมากกว่า will)

Examples

 • She will be late (เชื่อว่าเธอน่าจะมาสาย)
 • I thought she would be late. (ตอนนั้นคิดว่าเธอน่าจะมาสาย แต่เธอไม่สาย)
 • Would you please be nice to me?

may / might = อาจจะ

** might เป็นรูปอดีตของ may

 1.ใช้ขออนุญาต หรืออนุญาต

 2.ใช้แสดงความเป็นไปได้ในอนาคต (may เป็นไปได้มากกว่า might )

Examples

 • May I go to the restroom, please?
 • You may go now.
 • She might fall in love with him. 
 • He asked if he might borrow my money.

must = ต้อง

 1.ใช้ในการสั่งหรือบังคับ

 2.ใช้แสดงความจำเป็น

 3.ใช้แสดงความมั่นใจ

 4.ใช้ have/has to แทน must เมื่อแสดงถึงอดีตหรืออนาคต

Examples

 • You must not take any picture.
 • You must study harder.
 • She must be mistaken.
 • We have to be there on time.

Need/needs = จำเป็นต้อง

 1.ใช้ need + to + v.inf. เพื่อแสดงความจำเป็น

 2.ใช้ need + noun = เพื่อแสดงความต้องการ (ต้องการมากจนเกือบจำเป็น)

 3.ใช้ need + v.ing = เพื่อแสดงว่าจำเป็นต้องได้รับการทำอะไร

** ถ้า need ทำหน้าที่เป็น modal verb ไม่ต้องเอา verb to do มาช่วย สามารถเติม not หลัง need ได้เลย และเวลาตั้งคำถามก็ใช้ need ขึ้นต้นประโยคได้เลย (ไม่ค่อยใช้)

** ถ้า need ทำหน้าที่เป็น main verb ต้องใช้ verb to do มาช่วยในการทำเป็นรูปปฏิเสธหรือคำถาม (ใช้บ่อย)

Examples

 • We need to say the truth.
 • I need more food.
 • This car needs cleaning.
 • Do you need more time?

shall / should = ควรจะ

 1.ใช้ shall ในการชักชวน หรือใช้แทน will ในกรณีที่จะไม่เปลี่ยนใจ หรือเมื่อต้องการใช้ภาษาทางการ

 2.ใช้ should ในการเสนอแนะ บอกว่าควรหรือไม่ควร 

 2.ใช้ ought to แทน should ได้ตามใจชอบ (แต่คนไม่ค่อยใช้คำนี้แล้ว)

Examples

 • Shall we go now?
 • I shall not return.
 • They should read more books.
 • You ought to sleep tight.

ดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่