โมเมนตัม

โมเมนตัม

โมเมนตัม

P = mv 

การดล

I = FΔt = ΔP = mv-mu

การชนแบบยืดหยุ่น

∑P1 = ∑P2

m1u1+m2u2= m1v1+m2v2

u1+v1=u2+v2

การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

∑Pก่อน = ∑Pหลัง

ΔEk = ∑Ek1 – ∑Ek2

โดยที่ 

P คือ โมเมนตัม หน่วยเป็น นิวตัน × วินาที ( N×s )

Ek คือ พลังงานจลน์ หน่วยเป็น จูล (J)

v คือ ความเร็วปลายของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)

u คือ ความต้นปลายของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)

m คือ มวล หน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

เนื้อหาต่อไป

การเคลื่อนที่แนวตรง