แคลคูลัส

แคลคูลัส

แคลคูลัส ระดับชั้น ม.6

สรุปเนื้อหา แคลคูลัส ระดับชั้น ม.6  เป็นเนื้อหาโดยสรุปในหัวข้อ แคลคูลัส โดยจะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานของลิมิต การหาอนุพันธ์ จนถึงการอินทิเกรต ในหัวข้อแคลคูลัสนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ระดับสูงต่อไป เพราะฉะนั้นการเข้าใจในเรื่องของแคลคูลัสจะมีประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอน

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต

สูตรการหาอนุพันธ์

สูตรการอินทเกรต

เนื้อหาอื่นๆ