ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 5

บทที่ 17 ของไหล
 1. ความหนาแน่น
 2. ความดันในของเหลว
  1. ความดันในของเหลวขึ้นกับความลึก
  2. เครื่องวัดควมดัน
  3. ความดับกับชีวิตประจำวัน
 3. กฎพาสคัล
 4. แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดิส
 5. ความตึงผิว
 6. ความหนืด
 7. พลศาสตร์ของของไฟล
  1. ของไหลอุดมคติ
  2. การไหลของของไหลอุดมคติ
  3. สมการความต่อเนื่อง
  4. สมการแบร์นูลลี
  5. การประยุกต์ของสมการแบร์นูลลี
ความร้อนและทฤษฎีจลล์ของแก๊ส
 1. ความร้อน
  1. อุณหภูมิ
  2. ความจุความร้อน
  3. การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน
  4. สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร
  5. การถ่ายโอนความร้อน
 2. แก๊สอุดมคติ
  1. กฎของบอยล์
  2. กฎของชาร์ล
  3. กฎของแก๊สอุดมคติ
 3. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
  1. ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส
  2. อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส
 4. พลังงานภายในระบบ
 5. การประยุกต์
  1. เครื่องยนต์แบบต่าง
  2. ไอน้ำในอากาศและความดันไอ
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
 1. อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน
  1. รังสีแคโทด
  2. การทดลองของทอมสัน
  3. การทดลองของมิลลิแกน
 2. แบบจำลองอะตอม
  1. แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
  2. แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 3. สเปกตรัมของอะตอม
  1. สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส
  2. การเผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุดำ
 4. ทฤษฎีอะตอมของโบร์
  1. ระดับพลังงานของอะตอม
  2. การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
  3. รังสีแอกซ์
  4. ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์
 5. ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
  1. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
  2. ปรากฎการณ์คอมป์ตัน
  3. สมมติฐานของเดอบรอยล์
 6. กลศาสตร์ควอนตัม
  1. หลักความไม่แน่นอน
  2. โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 1. การค้นพบกัมมันตภาพสังสี
 2. การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
  1. องค์ประกอบของนิวเคลียส
  2. การค้นพบนิวตรอน
 3. การสลายของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี
 4. ไอโซโทป
 5. เสถียรภาพของนิวเคลียส
  1. แรงนิวเครียร์
  2. พลังงานยึดเหนี่ยว
 6. ปฎิกิริยานิวเคลียร์
  1. ฟิชชัน
  2. หิวชัน
 7. ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
  1. ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี
  2. การใช้พลังงานนิวเคลียร์
 8. รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสีและการป้องกัน
  1. รังสีในธรรมชาติ
  2. อันตรายจากรังสี
  3. การป้องกันอัตรายจากรังสี

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้