ทศนิยมคือ

ทศนิยมคือ

เนื้อหา อธิบาย ทศนิยมคือ อะไร การเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม การลบทศนิยม การคูณทศนิยม และ การหารทศนิยม

ทศนิยม

มี 3 หัวข้อ

  1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบ ทศนิยม
  2. การบวกและการลบเลข ทศนิยม
  3. การคูณและการหารเลข ทศนิยม

เนื้อหาทั้งหมดของ ทศนิยม เศษส่วน

ทศนิยม และการเปรียบเทียบทศนิยม

          ทศนิยมคือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการหารจำนวนที่อยู่ในรูปเศษส่วนโดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษแล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่ลงตัว หรือเป็นกำรบอกปริมาณของสิ่งต่างๆที่ไม่เต็มหน่วย

          รูปทศนิยม

            จำนวนที่เขียนในรูปทศนิยมจะมี ( . ) เป็นส่วนประกอบ ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดจะเป็นจำนวนเต็ม ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดเรียกว่า ทศนิยม

        การอ่านทศนิยม

            ทศนิยมประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่อยู่หน้าจุดเป็นจำนวนเต็มอ่านเช่นเดียวกันกับจำนวนเต็มหรือจำนวนนับโดยทั่วไป ส่วนที่อยู่หลังจุดจะอ่ำนทีละตัวเป็นเลขโดดตามตัวเลขที่มี

การเปรียบเทียบทศนิยม

            เราสามารถเปรียบเทียบทศนิยมสองจำนวนใดๆโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                1) การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวก สองจำนวนใดๆ ให้พิจารณาเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากันจำนวนที่มีเลขโดดในตำแหน่งนั้นมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่า

                2) การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นลบสองจำนวนใดๆ ให้ทำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวน จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่า

                3) การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบ เนื่องจากทศนิยมที่เป็นบวกอยู่ทางขวาของ 0 ดังนั้นทศนิยมที่เป็นบวกจะมากกว่าทศนิยมที่เป็นลบเสมอ

การบวกและการลบเลขทศนิยม

          การบวกและการลบสำหรับเลขทศนิยมนั้นมี การคำนวณเหมือนกันกับการบวกและการลบเลขจำนวนเต็ม เพียงแต่การบวกและการลบของเลขทศนิยมนั้นต้องตั้งตำแหน่งของตัวเลขให้ตรงกับทศนิยมนั้นๆ

การบวก

ตัวอย่าง

1.5 + 3.26 = ?

จะเห็นได้ว่าตัวเลข 1.5 นั้นมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง แต่ตัวเลข 3.26 เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นเวลาทำการบวกเลขทศนิยมจึงต้องว่างตัวเลข 5 ให้ตรงกับตัวเลข 2 จึงเป็นการบวกเลขทศนิยมที่ถูกต้อง

การคูณและการหารเลขทศนิยม

          ในเรื่องของการคูณและการหารของเลขทศนิยมนั้น จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันในการทำ ดังนั้นพี่จึงแยกขั้นตอนการคูณและการหารเลขทศนิยมออกจากการกัน

การคูณเลขทศนิยม

          การคูณเลขทศนิยมนั้น หลักการคูณคือทำการคูณตัวเลขเหมือนจำนวนจริงใดๆการตามที่น้องได้ศึกษามาแล้วโดยเวลาคูณนั้นให้ทำการคูณกันแบบปกติ โดยไม่ต้องสนใจจุดทศนิยมในเลขทศนิยมเลย

ตัวอย่าง

x 6 =?

จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างนั้นเป็นการคูณตัวเลขทศนิยม 2 ตัว คือ สามจุดสองห้า คูณกับ หนึ่งจุดหก ดังนั้นเวลาคูณตัวเลขทศนิยมให้ทำการตัดจุดทศยมออกให้เหมือนกับการคูณตัวเลขของ 325 x 16(สามร้อยยี่สิบห้า คูณกับ สิบหก) เมื่อทำการคูณตัวเลข 325 x 16 จะได้ค่าเท่ากับ 5,200 หลังจากนั้นเราจะทำการใส่จุดทศนิยมกลับไป หลักการใส่จุดทศนิยมนั้นให้เราทำการนับตำแหน่งของทศนิยมของตัวคูณทั้งสอง และทำตำแหน่งทั้งหมดมาบวกกัน ดังในตัวอย่างนี้ ตัวเลข 3.25 มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วน 1.6 มี 1 ตำแหน่ง ดังนั้นผลรวมตำแหน่งจึงเท่ากับ 3 ตำแหน่ง ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดจาก 3.25 x 1.6 จะเท่ากับ 5.200 เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

 

การหาร

          ในส่วนของการหารนั้นจะแตกต่างกับการคูณ โดยเรานั้นจะพิจารณาเพียงแค่ตัวหารอย่างเดียวเพียงเท่านั้น ในการหารเศษส่วนนั้นตัวหารห้ามเป็นทศนิยม เมื่อใดก็ตามที่ตัวหารเป็นทศนิยมให้ทำการเปลี่ยนตัวหารเป็นจำนวนเต็มก่อน โดยหลักการจะเป็นดังนี้

ตัวอย่าง

34.56 ÷ 2 = ?

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ตัวหารเป็นเลข 2 ซึ่งไม่ใช่จำนวนทศนิยมอยู่แล้วจึงทำการหารได้เลย

33.6 ÷ 2.4 = ?

ในตัวอย่างนี้ ตัวหารนั้นคือเลข 2.4 ต้องเปลี่ยน 2.4(สองจุดสี่) ให้เป็น 24(ยี่สิบสี่) โดยการคูณ 10 เข้าไปที่ตัวหารและตัวถูกหาร จะทำให้ได้เป็น (33.6×10) ÷ (2.4 x 10) = 336 ÷ 24

เมื่อทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มได้แล้ว ก็ให้ทำการหารแบบปกติ โดยที่ถ้าตัวถูกหารนั้นเป็นทศนิยมก็ให้ทำการใส่จุดเมื่อถึงตำแหน่งจุดทศนิมนั้น

อ่านเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมได้เลยที่