จำนวนจริง ม.2 ( Real Number )

จำนวนจริง ม.2 ( Real Number )

จำนวนจริง

หัวข้อเรื่อง จำนวนจริงระดับ ม.2 เป็นหนึ่งในเรื่องของระบบจำนวน โดยในหัวข้อนี้เราจะศึกษาเพียงจำนวนจริงเท่านั้น ไม่พิจารณาจำนวนจินตภาพ โดยหัวข้อนี้ถือเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดในหัวข้อต่าง ๆ ได้ เพราะเรื่องจำนวนจริง มีการประยุกต์ใช้และเป็นข้อสอบในหลาย ๆ สนามสอบ ทำให้การทำความเข้าใจเรื่อง จำนวนจริงระดับ ม.2 นี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก

เนื้อหาทั้งหมดของ จำนวนจริง

โครงสร้างของระบบจำนวน

จำนวนเชิงซ้อน ( Complex Number )

 • จำนวนจินตภาพ
 •  จำนวนจริง
  • จำนวนอตรรกยะ
  • จำนวนตรรกยะ
   • จำนวนเต็ม
    • จำนวนเต็มลบ
    • จำนวนเต็มศูนย์
    • จำนวนเต็มบวก
   • ไม่เป็นจำนวนเต็ม

ส่วนประกอบของจำนวนจริง

จำนวนจริง ( Real Number ) จะประกอบไปด้วย 

 1. จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้
 2. จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้

จำนวนตรรกยะ ( Rational Number )

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ซึ่งจำนวนตรรกยะนั้น จะมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ 

 1. จำนวนเต็ม
 2. ไม่ได้เป็นจำนวนเต็ม

ซึ่งทั้งสองส่วนก็ยังมีส่วนย่อยลงไปได้อีก ส่วนตัวเลขที่ไม่สามารถเขียนได้ทั้งจำนวนเต็ม และจำนวนที่มีทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนได้นั้น จะถือเป็นจำนวนอตรรกยะโดยทันที

จำนวนตรรกยะที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็ม

เช่นเดียวกัน จำนวนตรรกยะก็มีส่วนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้

 1. เศษส่วน
 2. ทศนิยมซ้ำ

ซึ่งในหัวข้อนี้จะไม่ได้พูดถึงเศษส่วนและทศนิยมซ้ำอย่างละเอียด ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาได้

 

จำนวนเต็ม ( Integer ) 

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ จำนวนเต็มเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนตรรกยะ ซึ่งในจำนวนเต็มก็ยังสามารถแบ่งส่วนย่อยลงไปได้อีกเป็น

 1. จำนวนเต็มบวก
 2. จำนวนเต็มลบ
 3. จำนวนเต็มศูนย์

ข้อควรรู้ :

 • ไม่มีจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด
 • ไม่มีจำนวนเต็มลบที่่น้อยที่สุด
 •  0 ไม่ใช่ทั้งจำนวนเต็มบวก และ จำนวนเต็มลบ 
 • จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด คือ 1
 • จำนวนเต็มลบที่มากที่สุด คือ -1

ประเภทของจำนวน

 1. จำนวนคู่ ( Even Number ) : คือ จำนวนที่ 2 สามารถหารได้ลงตัว
 2. จำนวนคี่ ( Odd Number ) : คือจำนวนที่ 2 ไม่สามารถหารได้ลงตัว
 3. จำนวนเฉพาะ ( Prime Number ) : คือ จำนวนนับที่มีตัวหารที่เป็นจำนวนบวกเพียง 2 ตัว คือ 1 และ ตัวมันเองเท่านั้น
 4. จำนวนประกอบ ( Composite Number ) คือ จำนวนนับที่เกิดจากผลคูณของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

อ่านเนื้อหา จำนวนเต็ม แบบละเอียด คลิ๊ก 

สมบัติของจำนวนจริง

กำหนดให้ a , b และ c เป็นจำนวนจริงใด ๆ

1. สมบัติการบวกในจำนวนจริง

 • สมบัติปิดการบวก

ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ a + b จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริง

 • สมบัติการสลับที่การบวก

a + b = b + a

 • สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก  

a + ( b + c ) = ( a + b ) + c

 • การมีเอกลักษณ์การบวก

0 + a = a + 0 = a

 • การมีอินเวอร์สการบวก 

a + ( -a ) = ( -a ) + a = 0

2.  สมบัติการคูณในจำนวนจริง

 • สมบัติปิดการคูณ

ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงแล้ว ab จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริง

 • สมบัติการสลับที่การคูณ

ab = ba

 • สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณ

a × ( bc ) = ( ab ) × c

 • การมีเอกลักษณ์การคูณ

1 × a = a × 1 = a

 • การมีอินเวอร์สการคูณ

a × ( 1/a ) =  ( 1/a ) × a = 1  

สมบัติการแจกแจง

a ( b+c  ) = ab + ac