คำอุปสรรค ฟิสิกส์

คำอุปสรรค ฟิสิกส์

คำอุปสรรค ฟิสิกส์ ที่เราควรทราบเป็นบทนำในวิชาฟิสิกส์ ว่าด้วยเรื่องของหน่วย เนื่องจากหน่วยทางฟิสิกส์ในบางค่ามีค่ามากและน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเขียนจึงใช้คำ อุปสรรค เพื่อลดการเขียนทศนิยมหรือค่าจำนวนมากได้ จึงเป็นเหตุให้การเรียนในบทนำของวิชาฟิสิกส์ต้องกล่างถึงคำ อุปสรรค ก่อน

ตารางคำอุปสรรค

คำนำหน้าหน่วย

สัญลักษณ์

ตัวคูณ

ยอตตะ(yotta)

Y

1024

เซตตะ(zetta)

Z

1021

เอกซะ(exa)

E

1018

เพตะ(peta)

P

1015

เทระ(tera)

T

1012

จิกะ(giga)

G

109

เมกะ(mega)

M

106

กิโล(kilo)

k

103

เฮกโต(hecto)

h

102

เดคา(deca)

da

101

เดซิ(deci)

d

10-1

เซนติ(centi)

c

10-2

มิลลิ(milli)

m

10-3

ไมโคร(micro)

μ

10-6

นาโน(nano)

n

10-9

พิโค(pico)

p

10-12

เฟมโต(femto)

f

10-15

อัตโต(atto)

a

10-18

เซปโต(zepto)

z

10-21

ยอกโต(yocto)

y

10-24

คำอุปสรรค ฟิสิกส์ ที่ใช้หลักๆจะมีเท่านั้นเมื่อเราจำกันได้แล้ว เราควรแปลงหน่วยได้ด้วยซึ่งจะถูกพูดในหัวข้อต่อไป

หน่วยฐาน ( SI Unit )

คือหน่วยมาตรฐานที่ใช้กัน เป็นระบบการวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย

เมตร

m

ความยาว

กรัม

g

มวล

วินาที

s

เวลา

แอมแปร์

A

กระแสไฟฟ้า

เคลวิน

K

อุณหภูมิอุณหพลวัติ

แคนเดลา

cd

ความเข้มของการส่องสว่าง

โมล

mol

ปริมาณของสาร

เนื้อหาต่อไป

การเคลื่อนที่แนวตรง