คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2

เนื้อหา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

ความเท่ากันทุกประการ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
สมบัติต่างๆของวงกลม
ส่วนประกอบของวงกลม

บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม

  1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม
  2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
  3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม
พหุนาม

เนื้อหาอื่นๆ