คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 6

บทที่ 1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

 • 1. ลำดับอนันต์
  • ความหมายของลำดับ
  • รูปแบบการกำหนดลำดับ
  • ลำดับเลขคณิต
  • ลำดับเรขาคณิต
  • ลิมิตของลำดับ
 • 2. อนุกรมอนันต์
  • ผลบวกของอนุกรมอนันต์
  • สัญลักษณ์แทนการบวก

บทที่ 2. แคลคูลัสเบื้องต้น

 • 1. ลิมิตของฟังก์ชัน
 • 2. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • 3. ความชันของเส้นโค้ง
 • 4. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • 5. การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร
 • 6. อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
 • 7. อนุพันธ์อันดับสูง
 • 8. การประยุกต์ของอนุพันธ์
 • 9. ปฎิยานุพันธ์
 • 10. ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
 • 11.ปริพันธ์จำกัดเขต
 • 12. พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บทที่ 3. กำหนดการเชิงเส้น

 • 1. กราฟของอสมการเชิงเส้น
 • 2. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
 • 3. การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ