คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 4

บทที่ 1. จำนวนเชิงซ้อน

 • 1. การสร้างจำนวนเชิงซ้อน
 • 2. สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
 • 3. รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
 • 4. กราฟและค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
 • 5. จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
 • 6. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
 • 7. สมการพหุนาม

บทที่ 2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

 • 1. กราฟ
 • 2. ดีกรีของจุดยอด
 • 3. แนวเดิน
 • 4. กราฟออยเลอร์
 • 5. การประยุกต์ของกราฟ

บทที่ 3. ความน่าจะเป็น

 • 1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
 • 3. วิธีจัดหมู่
 • 4. ทฤษฎีบททวินาม
 • 5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

บทที่ 4. การสำรวจความคิดเห็น

 • 1. วิธีสำรวจความคิดเห็น
  • ขอบเขตของการสำรวจ
  • วิธีเลือกตัวอย่าง
  • การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น
  • การประมวลผลและวิเคราะห์คึวามคิดเห็น
 • 2. ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
 • 3. การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ