คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 2

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

 • 1.1 ระบบสมการเชิงเส้น ( System of Linear Equations)
 • 1.2 เมทริกซ์ ( Matrix )
 • 1.3 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
 • 1.4 การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
 • 1.5 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

 • 2.1 ความสัมพันธ์
  • ผลคูณคาร์ทีเซียน
  • ความสัมพันธ์
  • โดเมนแ
 • 2.2 ตัวผกผันของความสัมพันธ์
 • 2.3 ฟังก์ชัน
  • ความหมายของฟังก์ชัน
  • การดำเนินการของฟังก์ชัน
  • ฟังก์ชันผกผัน

บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์

 • 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
  • ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
  • จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
  • ความชันของเส้นตรง
  • เส้นขนาน
  • เส้นตั้งฉาก
  • ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
  • ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
 • 3.2 ภาคตัดกรวย
  • วงกลม
  • วงรี
  • พาราโบลา
  • ไฮเพอร์โบลา
  • การเลื่อนกราฟ

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ