เนื้อหาข้อสอบ GAT PAT 63 สอบอะไรบ้าง

เนื้อหาข้อสอบ GAT PAT 63 สอบอะไรบ้าง

เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT ปี 63

เนื้อหา ข้อสอบ gat pat ในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นสนามสอบที่สำคัญมากๆ ของน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพราะว่า เป็นเหมือนการสอบที่กำหนดอนาคตของในการเรียนมหาวิทยาลัยของน้องๆเลย เพราะฉะนั้นการรู้ขอบเขตการสอบ และเนื้อหาการสอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลไว้เพื่อที่จะได้วางแผนการอ่านหนังสือได้ดี โดยเนื้อหาที่นำมา เอามาจากการกำหนดของ สทศ สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ เพื่อดูเนื้อหา ข้อสอบ gat pat ได้เลย

GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1

การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2

 • Expressions
 • vocabulary
 • reading comprehension
 • structure and writing

PAT 1 ความถนัดคณิตศาสตร์

เนื้อหา

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

Pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ

Pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

Pat4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และ การออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

Pat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

Pat 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์และออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์ / การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง

Pat 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง ( Grammaire )
 • สำนวน ( Expression )
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส ( Culture )
 • การออกเสียง ( Prononciation )

Pat 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

เนื้อหา

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ( Wortschatz und Strukturen )

 1. คำศัพท์แยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา
  ( NomenVerb – Verbindungen ) และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ ( idiomatische AusdrÜcke )
 2. ไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยค ( Grammatik )

Pat 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา

 • คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

Pat 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

เนื้อหา

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • สัทอัพษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อัพษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

 

Pat 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ – ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

Pat 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • ความเข้าใจภาษา

Pat 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม