สรุป if clause ใช้ยังไง

สรุป if clause ใช้ยังไง

ดูเนื้อหานี้บน YOUTUBE

1. ZERO Conditional Sentences

If + present simple, …. present simple.

** ซึ่งประโยคลักษณะนี้ เราจะใช้คำว่า when (เมื่อ) แทน if ก็ได้

วิธีใช้: ใช้กับเรื่องที่เป็นความจริง ใช้ในกรณีที่ ถ้าเกิดสิ่งหนึ่ง ต้องเกิดอีกสิ่งหนึ่งเสมอ

เช่น When water reaches 100 degrees, it boils. (เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือดเสมอ)

If I eat seafood, I am sick. (ถ้าฉันกินอาหารทะเล ฉันจะแพ้เสมอ)

2. FIRST Conditional Sentences

**ใช้บ่อยมาก

If + present simple, … will/be going to + V1.

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น

เช่น If it rains, I will wear a raincoat. (ถ้าฝนตก ฉันจะใส่เสื้อกันฝน)

If I have enough money, I will travel all over the world. (ถ้ามีเงินมากพอ ฉันจะไปเที่ยวรอบโลก)

เปรียบเทียบระหว่าง Zero conditional VS First conditional

Zero conditional:
If you practice every day, it gets easier.
(ใครก็ตามที่) ฝึกซ้อมบ่อย ๆ มันจะง่ายขึ้น

First conditional:
If you If you practice every day, it will get easier.
ถ้าเธอฝึกซ้อมบ่อย ๆ มันจะง่ายขึ้น

3. SECOND Conditional Sentences

If + past simple, …would + infinitive.

(Tips ต่อหลัง if ถ้าคำกิริยาเป็น verb to be จะใช้ were ได้กับทุกตัว)

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน หรืออนาคต คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น

– ใช้พูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต แต่มันเป็นไปไม่ได้หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ 

เช่น If I won the lottery, I would buy a yatch. (ถ้าฉันถูกล็อตเตอรี่จะซื้อเรือยอร์ช (ซึ่งคิดว่าคงไม่ถูกล็อตเตอรี่หรอก))

She would start a business if she were rich. (เธอจะเริ่มทำธุรกิจ ถ้าเธอรวย (แต่ตอนนี้จนมาก ไม่น่าจะรวยขึ้นมาได้))

– ใช้พูดถึงเหตการณ์ในปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้เลย ไม่เป็นความจริงเลย 

เช่น If I were taller, I would buy these jeans. (ถ้าฉันสูงกว่านี้ ฉันจะซื้อกางเกงยีนส์ตัวนี้เลย (แต่ความจริงคือสูงไม่พอ))

If I were you, I wouldn’t be so lazy. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่ทำตัวขี้เกียจนักหรอกนะ (แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนอื่น))

เปรียบเทียบระหว่าง FIRST conditional VS Second conditional

First conditional:
If he studies harder, he will pass the test.
ถ้าเขาตั้งใจเรียนมากขึ้น เขาจะสอบผ่าน (คิดว่าเป็นไปได้)

Second conditional:
If he studied harder, he would pass the test.
ถ้าเขาตั้งใจเรียนมากขึ้น เขาคงสอบผ่าน (แต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาคงไม่ตั้งใจเรียนมากขึ้น และเขาคงจะสอบไม่ผ่านเหมือนเดิม)

4. THIRD Conditional Sentences

If + past perfect, …would + have + past participle.

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต เรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร

เช่น If I hadn’t eaten too much junk food, I wouldn’t have felt sick. (ถ้ากินอาหารขยะไม่มากเกินไป ฉันคงไม่ป่วย (แต่กินเยอะไปแล้ว))

She would not have been fatigued if she had gone to bed earlier. (เธอจะไม่เพลีย ถ้าเธอเข้านอนเร็วกว่านี้)

5. MIXED Conditional Sentences

  • THIRD/SECOND conditional

If + past perfect, …would + infinitive.

วิธีใช้: พูดถึงเรื่องที่ไม่เป็นความจริงในอดีต ที่ส่งผลกับปัจจุบัน **ใช้บ่อย

เช่น He would be rich now if he had saved his money. (เขาคงจะรวยไปแล้ว ถ้าตอนนั้นเขาเก็บเงินไว้บ้าง)

If I’d studied hard enough, I’d graduate from university. (ถ้าตอนนั้นเรียนหนักพอ ตอนนี้คงเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว)

  • SECOND/THIRD conditional

If + past perfect, …would + have + past participle.

วิธีใช้: พูดถึงเรื่องที่ไม่เป็นความจริงในปัจจุบัน ที่ส่งผลกับอดีต

เช่น We would have got an A on the test if we were good students. (ตอนนั้นเราคงจะได้เกรด 4 ไปแล้วถ้าเป็นนักเรียนที่ดี)

If she wasn’t such a poor singer, she would have signed the contract with that music company. (ถ้าเธอไม่ได้ร้องเพลงแย่นัก ตอนนั้นเธอคงได้เซ็นสัญญากับบริษัทเพลงนั้นไปแล้ว)

ดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่