ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 1

บทที่ 1 บทนำ
 1. การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ
 2. ฟิสิกส์
 3. ปริมาณกายภาพและหน่วย
  1. หน่วยฐาน
  2. หน่อยอนุพัทธ์
 4. การทดลองในวิชาฟิสิกส์
 5. ความไม่แน่นอนในการวัด
 6. เลขนัยสำคัญ
 7. การบันทึกผลการคำนวณ
 8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 1. ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่
  1. ตำแหน่ง ระยะทางและการกระจัด
  2. อัตราเร็ว
  3. ความเร็ว
 2. การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
 3. ความเร่ง
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็วเวลากับระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง
  1. การเคลื่อนที่ที่ไม่กลับทิศทาง
  2. การเคลื่อนที่ที่มีการกลับทิศทาง
 5. สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว
บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
 1. แรง
 2. การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน
  1. การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป
  2. การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ
 3. กฎการเคลื่อนที่
  1. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
  2. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
  3. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน
 4. น้ำหนัก
 5. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
  1. สนามโน้มถ่วง
  2. ความเร่งโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก
  3. สถาพไร้น้ำหนัก
 6. แรงเสียดทาน
 7. การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
 1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  1. การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง
  2. การกระจัดและความเร็วของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  3. วัตถุที่มีความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับ
 2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว
  1. ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
  2. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
  3. อัตราเร็วเชิงมุม
  4. การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
 3. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
  1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง
  2. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเทียบกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม
  3. การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้