สื่ออการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์

สื่ออการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์

สำหรับโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ โพรเจกไทล์ เป็นโปรแกรมให้น้องๆได้ลองทำโจทย์การเคลื่อนที่ได้ ส่วนวิธีทำน้องๆสามารถดูได้จาก วิธีการใช้งานด้านล่างได้เลยครับ

Document

เครื่องคิดเลขการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์

ความเร็วต้น (u):

ความเร่ง (g) :

เวลา (t) :

มุม (องศา):
ความเร็วต้น (u) ที่ได้ :

ความเร็วต้น (ux) ที่ได้ :

ความเร็วต้น (uy) ที่ได้ :

ความเร็วปลาย (v) ที่ได้

ความเร็วปลาย (vx) ที่ได้

ความเร็วปลาย (vy) ที่ได้

ความเร่ง (a) ที่ได้

ระยะทาง (sx) ที่ได้

ระยะทาง (sy) ที่ได้

เวลา (t) ที่ได้

มุม (องศา) ที่ได้ :

เวลาที่จุดสูงสุด (tmax) ที่ได้

ความสูงสูงสุด (Smax x) ที่ได้

ระยะทางจุดสูงสุด (Smax y) ที่ได้


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เราทราบ

ส่วนนี้จะเป็นการกรอกตัวแปรที่เราทราบ เพื่อที่จะได้คำนวณหาคำตอบในตัวแปรต่างๆ 

ข้อควรระวัง 

  1. ต้องใส่ตัวแปรให้ครบทุกตัว
  2. ตัวแปรที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ ต้องใส่ ” – ” เครื่องหมายลบ ในกรณีที่ทิศทางตรงข้ามกับทิศอ้างอิง (โปรแกรมนี้ใช้ g เป็นทิศอ้างอิง

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์จาการคำนวณ

ในส่วนนี้จะได้แสดงค่าที่ได้จากการคำนวณ และค่าที่กรอกไว้ในส่วนที่ 1 ครบทุกตัวแปร โดยคำนวณจากสูตรการเคลื่อนที่

ส่วนที่ 3 ภาพจำลอง

เป็นส่วนการจำลองผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากส่วนที่ 2 มาสร้างแบบจำลองคร่าวๆให้พอเห็นภาพ

เมื่อต้องการที่จะสร้างภาพใหม่ ต้องกด Clear เพื่อลบภาพเก่าออกไปก่อนแต่ในกรณีที่ไม่ต้องการลบ เพื่อเปรียบเทียบความแต่งต่างของ 2กรณีก็สามารถทำได้