วงกลม ส่วนประกอบของวงกลม

วงกลม ส่วนประกอบของวงกลม

ดูเนื้อหานี้บน youtube

ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม

บทความนี้จะเป็นบทความส่วนหนึ่งของเรื่อง วงกลม ซึ่งเป็นเรขาคณิตชนิดหนึง หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาเยอะและต้องใช้ความเข้าใจในการทำโจทย์ เพราะฉะนั้นจึงขอแบ่งหัวข้อวงกลมออกเป็น 2 บทความ คือ ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม และสมบัติของวงกลม โดยในหัวข้อนี้ ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม จะทำให้เราได้รู้จักส่วนประกอบ เช่น รัศมี เส้นรอบวง คอร์ด เส้นผ่านศูนย์กลาง แล้วความหมายต่าง ๆ ของส่วนประกอบนั้น 

คอร์สเรียนเรื่อง วงกลม

วงกลม

คือ รูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางขอวงกลมเป็นระยะเท่ากัน

จุดศูนย์กลางวงกลม

คือ จุดที่อยู่ตรงกลางวงกลมพอดี และห่างจากเส้นรอบวงเท่ากันโดยตลอด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

คือ เส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมและสัมผัสเส้นรอบวงทั้งสองข้าง

รัศมี

คือ ระยะที่เท่ากันของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวง

เส้นรอบวง

คือ จุดที่อยู่ห่างจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน

คอร์ด

คือ ส่วนของเส้นตรงที่มีปลายทั้งสองข้างอยู่บนวงกลม โดยแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วน

เส้นสัมผัสวงกลม

คือ เส้นตรงที่ตัดกับวงกลมเพียงจุดเดียว

เส้นตัดผ่านวงกลม

คือ เส้นตรงที่ตัดผ่านวงกลม แต่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางและตัดกับวงกลม 2 จุด

มุมในครึ่งวงกลม

  คือ มุมที่มีจุดยอดของมุมอยู่บนเส้นรอบวงและมีแขนของมุมที่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลม

มุมที่จุดศูนย์กลาง

คือ มุมที่มีจุดยอดอยู่ที่ศูนย์กลางวงกลม โดยมีแขนของมุมเป็นรัศมีของวงกลม

มุมในส่วนโค้งวงกลม

คือ มุมที่มีจุดยอดอยู่บนเส้นรอบวง โดยมีแขนเป็นมุมทั้งสองข้างตัดวงกลม

ครึ่งวงกลม

คือ ระนาบที่ประกอบด้วยส่วนโค้งของวงกลม กับ เส้นผ่านศูนย์กลาง

เซกเมนต์

คือ พื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยคอร์ดกับส่วนโค้งของวงกลม

เซกเตอร์

คือ ส่วนที่ปิดล้อมด้วยรัศมีวงกลมและส่วนโค้งของวงกลม