ภาคตัดกรวย

ภาคตัดกรวย

เนื้อหา ภาคตัดกรวย

สูตรภาคตัดกรวย สำหรับระดับมัธยมปลาย จะว่าด้วยการหาความสัมพันธ์ของเส้น และ จุด รวมถึงสมการของ วงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอร์โบลา ซึ่งจะเป็นเนื้อหาโดยสรุปเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ เพื่อความเข้าใจในเรื่อง ภาคตัดกรวย มากยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างจุดและเส้น

  • ระยะห่างระหว่างจุดกับจุด
  • ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้น
  • ระยะห่างระหว่างเส้นตรงขนานกัน 2 เส้น
  • จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด

ภาคตัดกรวย วงกลม

  • สมการรูปมาตรฐาน
  • สมการรูปทั่วไป

ภาคตัดกรวย พาราโบลา

ภาคตัดกรวย วงรี

ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา

เนื้อหาอื่นๆ