ปริมาตรทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอก

ในบทความนี้จะยกหัวข้อ ปริมาตรทรงกระบอก ขึ้นมาพูดเป็นหัวข้อหลักๆกันนะครับ โดยจะอ้างอิงจากหนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จะยกตัวอย่างบางส่วนมาอธิบายกันให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ ทรงกระบอก มากขึ้น เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

ทรงกระบอก หมายถึง รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน

เนื้อหาทั้งหมดของ พื้นที่ ปริมาตร

สูตรปริมาตรทรงกระบอก คือ

ปริมาตรทรงกระบอก = พื้นที่ฐาน x สูง

ปริมาตรทรงกระบอก = πr2 h

ตัวอย่างอ้างอิงแบบฝึกหัด 3.2 ข หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1

1. แก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนยืกลางภายในได้ 8 เซนติเมตร แก้วน้ำสูง 10 เซนติเมตร จะจุน้ำได้เท่าไร

สูตรปริมาตรทรงกระบอก = πr2h

ความจุของแก้วน้ำทรงกระบอก = 3.14 x (8/2)2 x 10

= 502.4 ลบ.ซม.

ดังนั้น แก้วน้ำใบนี้จะจุน้ำได้ประมาณ 502.4 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2. ถังน้ำเก็บน้ำฝนทรงกระบอกของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งสูง 4 เมตร วัดเส้นรอบวงภายในของถังได้เท่ากับ 3.14 เมตร ถังใบนี้เก็บน้ำฝนได้มากที่สุดเท่าใด

ให้ r แทนรัศมีภายในของถัง และเนื่องจากเส้นรอบวงภายในถังยาว 3.14 เมตร

จะได้ว่า  2πr = 3.14

2 x 3.14 x r = 3.14

R = 1/2 เมตร

เนื่องจาก ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกสูง 4 เมตร

ความจุของถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอก = πr2h = 3.14 x ( 1/2)2 x 4 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น ถังใบนี้เก็บน้ำฝนได้มากที่สุด 3.14 ลูกบาศก์เมตร