นิพจน์พีชคณิต

นิพจน์พีชคณิต

นิพจน์พีชคณิต คืออะไร

คลิปสอน นิพจน์พีชคณิต

แบบฝึกหัด 1.1 ก บางส่วน

จงหาค่าของนิพจน์พีชคณิตต่อไปนี้

  1. 120(r+40) เมื่อ r = 10

เมื่อแทน r ด้วย 10 ใน 120 ( r+40 )

จะได้ 120 (10+40) = 120(50) = 6000

  1. (5a+4)(25a) เมื่อ a =4

เมื่อแทน a ด้วย 4 ใน (5a+4)(25a)

จะได้ (5(4)+4)(25(4)) =(20+4)(100) = 24(100) = 2400

  1. (3xy + 45) -75 เมื่อ x = 10 และ y = -2

เมื่อ x =10 และ y =-2 ใน (3xy + 45) -75
จะได้ (3(10)(-2) + 45) -75 = (-60+45) – 75 = -15 -75 = -90

  1. 3m3 + 23 เมื่อ m = 5

เมื่อ m = 5 ใน  3m3 + 23

จะได้ 3(5)3 + 23 = 3(125) +23 = 375 + 23 = 398

เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ข บางส่วน

1.จงเขียนนิพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1) 3x + 4x = (3+4)x = 7x

2)2a – a = (2-1)a = a

3)7a+2a+3a = (7+2+3)a

4)5x – 4x + 8x = (5-4+8)x = 9x

5)10m+6m-m = (10+6-1)m=15m

2. จนกระจายนิพนจ์ต่อไปนี้โดยใช้สมบัติการแจกแจง

1) 5(x+1) = 5x + 5(1) = 5x + 5

2) 2(3m+2)  = (2)(3)m+(2)(2) = 6m + 4

3) -4(y+8) = -4y +(8)(-4) = -4y -32

4) -2(a-5) = -2a + (-2)(-5) = -2a +10

5) 10(8-x) = 10(8) – 10x = 80 – 10x

3. จงเขียนนิพิจน์พีชคณิตแทนข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1)จำนวนซึ่งมากกว่า t อยู่ 250

t + 250

2)จำนวนซึ่งน้อยกว่า 56 อยู่ a

56 – a

3)ผลบวกของ 5 เท่าของ x กับ 6

5x + 6

4)หกเท่าของผลบวกของ m กับ 1158

6(m+115)

5)ครึ่งหนึ่งของผลบวกของ n กับ 80

1/2(n+80)