ความชัน

ความชัน

ความชันของกราฟ ( Slope )

ความชัน เป็นตัวเลขที่บอกถึงลักษณะของกราฟเส้นตรง ใช้สัญลักษณ์ m ซึ่งสามารถหาได้ทั้งหมด 2 วิธี

1.การหาค่าความชันจาก มุม

m = tanθ

2. การหาค่าความชันของจุด 2 จุดที่เส้นตรงผ่าน

m = (y2-y1)/(x2-x1)

ดูเนื้อหา ความชัน บน Youtube

เราสามารถหาความชันได้ทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่กับว่า เราทราบข้อมูลประเภทไหน มุมหรือว่าเป็นจุด 2 จุดที่เส้นตรงผ่าน

ตัวอย่าง จงหาความชันของกราฟที่ผ่านจุด (1,-4) และ (3,2)

โจทย์กำหนดให้ x1 = 1 , y= -4 และ x2 = 3 , y2 = 2

จาก  m = (y2-y1)/(x2-x1)

m = (2-(-4))/(3-1)

m = 6/2 = 3 

ตัวอย่าง จงหาความชันของกราฟที่ผ่านจุด (1,2) และ (7,-4)

โจทย์กำหนดให้ x1 = -1  , y1 = 2 และ x2 = 7 , y2 = -4

จาก  m = (y2-y1)/(x2-x1)

m = (-4-2)/(7-1)

m = -6/6 = -1 

ลักษณะของกราฟ ตามความชัน

ความชัน

m > 0

m = 0

m < 0

m  = ∞

มุม

0 < θ < 90θ = 0

90 < θ < 180

θ = 90

ลักษณะ

จะเกิดเป็น
มุมแหลม

ขนานกับแกน x
( ไม่ชัน  )

จะเกิดเป็น
มุมป้าน

ขนานกับแกน y
( ชันมาก ๆ )

พร้อมลุยต่อ กับเนื้อหาสมการเส้นตรง