คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

บทที่ 3 สมการกำลังสอง

บทที่ 4 ความคล้าย

บทที่ 5 พาราโบลา

บทที่ 6 สถิติ