คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2

เนื้อหา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

บทที่ 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

  1. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
  2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
  3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
  4. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
การแยกตัวประกอบ

บทที่ 2. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

  1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
การแยกตัวประกอบ

บทที่ 3. การแปรผัน

  1. การแปรผันตรง
  2. การแปรผกผัน
  3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

เนื้อหาอื่นๆ