คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 5

บทที่ 1. การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • 1. การวัดค่ากลางของข้อมูล
  • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  • มัธยฐาน
  • ฐานนิยม
  • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
 • 2. การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล
 • 3. การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล
  • การวัดค่าการกระจ่ายสัมบูรณ์
  • การวัดค่าการกระจายสัมพัทธ์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล

บทที่ 2. การแจกแจงปกติ

 • 1. ค่ามาตรฐาน
 • 2. การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

บทที่ 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 • 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • 2. แผนภาพการกระจาย
 • 3. การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด
 • 4. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ