คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 1

บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

 • 1.  ประพจน์
 • 2.การเชื่อมประพจน์
 • 3.การหาค่าความจริงของประพจน์
 • 4. การสร้างตารางค่าความจริง
 • 5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
 • 6. สัจนิรันดร์
 • 7. การอ้างเหตุผล
 • 8. ประโยคเปิด
 • 9. ตัวบ่งปริมาณ
 • 10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
 • 11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
 • 12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง

 • 1. จำนวนจริง
 • 2. สมบัติของระบบจำนวนจริง
 • 3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • 4. สมบัติของการไม่เท่ากัน
 • 5. ช่วงและการแก้อสมการ
 • 6. ค่าสัมบรูณ์
 • 7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์

บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

 • 1. การหารลงตัว
 • 2. ขั้นตอนวิธีการหาร
 • 3. ตัวหารร่วมมาก
 • 4. ตัวคูณร่วมน้อย

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ