คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายในการเล่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหัวข้อนั้นๆ

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้อสมการ

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบ

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

การแยกตัวประกอบ

บทที่ 4 ความคล้าย

ความเท่ากันทุกประการ

บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

ความเท่ากันทุกประการ

บทที่ 6 สถิติ

สถิติ ม.ต้น

เนื้อหาอื่นๆ