คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย เล่ม 4

บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

 • 1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ
 • 2. ความหมายของสถิติ
 • 3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน
 • 4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • 1. การแจกแจงข้อมูลความถี่
  • การแจกแจงความถี่สะสม
  • การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
  • การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์
 • 2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
  • ฮิสโทแกรม
  • แผนภาพต้น ใบ
 • 3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
  • เปอร์เซ็นไทล์
  • การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
 • 4. การวัดค่ากลางของข้อมูล
  • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
  • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
  • การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
  • มัธยฐาน
  • ฐานนิยม
  • ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ
 • 5. การวัดการกระจายของข้อมูล
  • พิสัย
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

เนื้อหาอื่นๆ