สรุปสูตร สถิติ part 2

สรุปสูตร สถิติ part 2

ในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล และ สถิติ ม.6 เป็นหัวข้อต่อ Part 2 ซึ่งจะพูดถึึงการวัดตำแหน่ง ของข้อมูลเป็นหลัก โดยที่ในหัวข้อนี้มีการออกข้อสอบ เป็นประจำทุกๆปีทั้งในระดับ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย และในหัวข้อนี้มีลักษณะที่ตายตัว เพราะฉะนั้นต้องไม่ผลาดที่จะเก็บคะแนนในหมวดนี้

การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล

การวัดตำแหน่งข้อมูลที่แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น

การคำนวณหา Q,D,P ข้อมูลที่แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น

การวัดการกระจายสัมบูรณ์ กรณีไม่แจกแจงความถี่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากร และตัวอย่าง

การวัดการกระจายสัมบูรณ์ กรณีแจกแจงความถี่

การวัดการกระจายสัมบูรณ์ กรณีแจกแจงความถี่

การวัดการกระจายสัมบูรณ์ กรณีแจกแจงความถี่แบบประชากร และตัวอย่าง

ความแปรปรวนของประชากร

ความแปรปรวนของประชากร แบบแจกแจงความถี่และ ไม่แจกแจงความถี่

ความแปรปรวนของตัวอย่าง

การวัดการกระจายสัมพัทธ์

สำหรับน้องที่เตรียมตัวอ่านหนังสือ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้องๆสามารถตรวจสอบสถิติการออกข้อสอบของ แต่ละบท รวมถึงบทสถิติได้ ที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ